Організація і методика аудиту

 

 

 
 

Організація і методика аудиту

Кулаковська Л.П., Піча Ю.В.
Підручник. — К.: Каравела, 2012. — 544 с.

Формат 70x100/16. Тв. обкл.

Навчальний посібник дає можливість забезпечити навчальний процес із підготовки студентів за спеціальностями “Облік і аудит”, “Фінанси”, “Бухгалтерський облік” із дисципліни “Організація і методика аудиту”, яка є нормативною при здобутті освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з економіки та підприємництва.

У навчальному посібнику відповідно до навчальної програми за цією дисципліною розглянуті питання організації аудиторської діяльності й методики проведення аудиту у суб’єктів господарювання. Матеріал викладений з урахуванням нової нормативної бази — Міжнародних стандартів аудиту (МСА), які, відповідно до рішення Аудиторської палати України, прийняті як Національні стандарти аудиту.

 Стислий зміст

Тема 1. Аудиторська дiяльнiсть в Українi
Тема 2. Органiзацiя роботи з персоналом
Тема 3. Планування аудиторської дiяльностi
Тема 4. Органiзацiя надання аудиторських послуг
Тема 5. Методика й органiзацiя аудиту фiнансової звiтностi
Тема 6. Органiзацiя внутрiшнього аудиту
Тема 7. Органiзацiя аудиту в комп’ютерному середовищi
Тема 8. Аудит установчих документiв i власного капiталу
Тема 9. Аудит готiвково-розрахункових операцiй
Тема 10. Аудит безготiвкових розрахункiв
Тема 11. Аудит необоротних активiв і капiтальних iнвестицiй
Тема 12. Аудит виробничих запасiв та оборотних МШП
Тема 13. Аудит розрахункiв iз бюджетом
Тема 14. Аудит дотримання трудового законодавства і розрахунків з оплати працi
Тема 15. Аудит витрат і собівартості продукції
Тема 16. Аудит доходів і результатів діяльності