Економіка підприємства

 

 

 

 

Економіка підприємства

Мацибора В.І., Збарський В.К., Мацибора Т.В.

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2018. — 320 с.

Формат 60х84/16. Тв. обкл.

У навчальному посібнику викладено теоретичні, методичні та практичні питання функціонування економіки підприємства, обґрунтовано сучасний економічний механізм ефективного господарювання в умовах ринку та конкуренції. Висвітлено питання формування і використання ресурсів підприємства, його інноваційно-інвестиційної діяльності, визначення фінансово-економічних результатів та ефективності виробництва.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за програмами підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів економічних фахових спрямувань. Посібник може бути корисним для слухачів інститутів перенавчання та підвищення кваліфікації працівників підприємств, а також для аспірантів, викладачів та спеціалістів, які вирішують питання господарської діяльності підприємства. Навчальний посібник підготовлено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями напряму 0305 — «Економіка і підприємництво», що відповідає галузевому стандарту вищої освіти Міністерства освіти і науки України.

 Стислий зміст

 

 

 

Тема 1. Теорії підприємства і основи підприємництва

Тема 2. Підприємство як суб’єкт господарювання

Тема 3. Структура і управління підприємством

Тема 4. Прогнозування та планування діяльності підприємства

Тема 5. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці

Тема 6. Матеріально-технічна база і виробнича потужність підприємства

Тема 7. Основні фонди підприємства

Тема 8. Оборотні фонди і фонди обігу підприємства

Тема 9. Інтелектуальний капітал

Тема 10. Інвестиційні ресурси

Тема 11. Інноваційна діяльність

Тема 12. Інфраструктура сільськогосподарського підприємства

Тема 13. Якість і конкурентоспроможність продукції

Тема 14. Витрати виробництва і собівартість продукції

Тема 15. Ціноутворення на продукцію

Тема 16. Фінансово-економічні результати та ефективність діяльності підприємства

Тема 17. Cпеціалізація, концентрація та інтеграційні процеси в сільськогосподарському виробництві

Тема 18. Реструктуризація і санація підприємства

Тема 19. Економічна безпека підприємства