Теоретичні розділи загальної хімії

 

 

  

 

Теоретичні розділи загальної хімії

Рейтер Л.Г., Степаненко О.М., Басов В.П.

Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 304 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
На сучасному рівні викладені основні поняття та закони загальної хімії, будова речовин, методи валентних зв’язків та молекулярних орбіталей, найважливіші положення хімічної термодинаміки, кінетики, фазової та хімічної рівноваг, теорія розчинів, теорії електролітичної дисоціації та окисно-відновних процесів. Прослідковано тісний зв’язок між будовою атомів хімічних елементів, їх положенням у періодичній системі та хімічними властивостями. Дана загальна хімічна характеристика властивостей металічних елементів. Окремим розділом викладено характеристику органічних речовин та властивостей найважливіших полімерних матеріалів.
Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, широкого кола викладачів і вчителів вищої та загальноосвітньої школи.

Стислий зміст

1. Основні поняття хімії. Стехіометричні закони
2. Будова електронних оболонок атомів
3. Періодичний закон і електронна будова атомів
4. Хімічний зв’язок
5. Енергетика хімічних процесів
6. Хімічна кінетика
7. Хімічна рівновага
8. Фазові рівноваги в однокомпонентній системі
9. Розчини
10. Розчини електролітів
11. Процеси окиснення-відновлення. Окисно-відновні реакції
12. Загальна характеристика металічних елементів
13. Комплексні сполуки
14. Елементи органічної хімії. Властивості та застосування високомолекулярних сполук