Технологічне проектування автотранспортних підприємств

 

 

  

 

Технологічне проектування автотранспортних підприємств

Андрусенко С.І., Білецький В.О.,
Бортницький П.І. та ін.
/ За ред. С.І. Андрусенка

Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2015.
— 368 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
Посібник присвячено питанням технологічного проектування комплексних підприємств автомобільного транспорту. Проекти створення або реінжинірингу автотранспортних підприємств розглядаються передусім як інвестиційні проекти, в яких виділено дві важливі частини — технологічну та економічну. В технологічній частині розраховано виробничу програму підприємства, визначено та оптимізовано параметри виробничо-технічної бази, яка потрібна для зберігання та підтримки в справному стані наявної кількості автомобілів за певних умов їхньої експлуатації, розглянуто заходи з охорони праці та навколишнього середовища, наведено методологію впровадження систем управління якістю, яка включає розробку та застосування графічних і математичних моделей виробничих процесів, описано використання стохастичних методів та моделей для оптимізації розрахунків. В економічній частині визначені такі показники інвестиційного проекту, як розмір початкових інвестицій, річна сума поточних витрат функціонування підприємства, річні суми доходу, чистого доходу і чистого прибутку, розраховано точку беззбитковості роботи підприємства, визначено очікувані грошові потоки за кожний рік розрахункового періоду та показники ефективності початкових інвестицій.
Навчальний посібник має на меті передусім методично та інформаційно забезпечити виконання дипломних проектів та випускних робіт, якими закінчується навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» за напрямом підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» з галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура», а також може бути використаний усіма зацікавленими особами.

Стислий зміст

1. Організація дипломного проектування та виконання випускних робіт магістрів
2. Вимоги до виконання графічної частини дипломних проектів і магістерських робіт
3. Техніко-економічне обґрунтування проекту
4. Технологічний розрахунок АТП
5. Проектні рішення
6. Конструкторсько-технологічна частина
7. Охорона праці
8. Охорона навколишнього середовища
9. Цивільна оборона
10. Впровадження системи управління якістю в автотранспортних підприємствах
11. Аналіз економічної доцільності реалізації проекту
Додатки