Соціологія. Загальний курс

 

 

    

Соціологія. Загальний курс

Лукашевич М.П., Туленков М.В.

Підручник. — К.: Каравела, 2018. — 408 с.
Формат 60х84/16. Тв. обкл.
У підручнику розглядаються актуальні проблеми теорії та історії соціології, зокрема, визначається сутність соціологічної науки, її об’єкт, предмет, структура і функції. Суспільство аналізується як соціальна система у структурно-функціональному вимірі. Поряд з цим подаються основні спеціальні та галузеві соціологічні теорії, що визначені програмою підготовки фахівців з вищою освітою, аспірантів та пошукачів наукового ступеня з соціології, а також розкриваються методологія, принципи організації та технології проведення соціологічних досліджень.
Підручник написаний відповідно до державного стандарту підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів, а також до вимог вступних і кандидатських іспитів із соціології.

Стислий зміст

Частина І. Проблеми теорії та історії соціології
Глава 1. Соціологія як наука про суспільство
Глава 2. Структура соціологічного знання
Глава 3. Соціологічні закони і категорії
Глава 4. Ґенеза соціології як галузі наукового знання
Частина ІІ. Суспільство як соціальна система
Глава 5. Системний погляд на суспільство
Глава 6. Соціальна структура суспільства
Глава 7. Соціалізація
Глава 8. Соціальні взаємодії
Глава 9. Соціальні конфлікти та засоби їх розв’язання
Частина ІІІ. Спеціальні соціологічні теорії
Глава 10. Соціологія особистості
Глава 11. Соціологія сім’ї
Глава 12. Соціологія етносу
Глава 13. Соціологія громадської думки
Глава 14. Соціологія масових комунікацій
Глава 15. Соціологія управління
Частина ІV. Галузеві соціологічні теорії
Глава 16. Соціологія політики
Глава 17. Соціологія економіки
Глава 18. Соціологія праці
Глава 19. Соціологія культури
Глава 20. Соціологія освіти
Глава 21. Соціологія релігії
Частина V. Методологія та технології соціологічних досліджень
Глава 22. Методика, методи і техніка соціологічних досліджень
Глава 23. Соціологічний аналіз